Subskrybuj

Księga Liczb rozdział 1

Wersja Biblii
Księga
Rozdział
1I mówił Pan do Mojżesza na puszczy Synaj, w namiocie zgromadzenia pierwszego dnia miesiąca wtórego, roku wtórego, po wyjściu ich z ziemi Egipskiej, temi słowy:[ref]
2Obliczcie sumę wszystkiego zgromadzenia synów Izraelskich według narodów ich, i według domów ojców ich według imion ich, każdego mężczyznę według głów ich.[ref]
3Ode dwudziestu lat, i wyżej, wszystkich wychodzących na wojnę z Izraela; policzycie je według hufców ich, ty i Aaron.[ref]
4I będzie z wami z każdego pokolenia jeden mąż, któryby przedniejszy był w domu ojców swoich.[ref]
5A teć są imiona mężów, którzy z wami będą; z pokolenia Rubenowego Elizur, syn Sedeurów.[ref]
6Z pokolenia Symeonowego Salamijel, syn Surysaddajów.[ref]
7Z pokolenia Judowego Naason, syn Aminadabów.[ref]
8Z pokolenia Isascharowego Natanael syn Suharów.[ref]
9Z pokolenia Zabulonowego Elijab, syn Helonów.[ref]
10Z synów Józefowych, z pokolenia Efraimowego Elisama, syn Ammiudów; z pokolenia Manasesowego Gamalijel, syn Pedasurów.[ref]
11Z pokolenia Benjaminowego Abidan, syn Gedeonów.[ref]
12Z pokolenia Danowego Achyjezer, syn Ammisadajów.[ref]
13Z pokolenia Aserowego Pagijel, syn Ochranów.[ref]
14Z pokolenia Gadowego Elijazaf, syn Duelów.[ref]
15Z pokolenia Neftalimowego Achyra, syn Enanów.[ref]
16Ci zwoływani będą najzacniejsi z ludu książęta w pokoleniach ojców swych; wodzami wojsk Izraelskich będą.[ref]
17Przyzwali tedy do siebie Mojżesz i Aaron mężów tych, którzy z imienia mianowani są.[ref]
18I zebrali wszystko zgromadzenie dnia pierwszego miesiąca wtórego, i przyznawali się do rodzajów swych według familii swych, według domów ojców swych i według liczby imion, od dwudziestu lat i wyżej, według osób swych.[ref]
19Jako rozkazał Pan Mojżeszowi, tak je policzył na puszczy Synaj.[ref]
20I było synów Rubena, pierworodnego Izraelowego, rodzajów ich według familii ich, według domów ojców ich, według liczby imion, według osób ich, wszystkiego pogłowia męskiego od dwudziestu lat i wyżej, wszystkich wychodzących na wojnę;[ref]
21Naliczono ich z pokolenia Rubenowego czterdzieści i sześć tysięcy i pięć set.[ref]
22Z synów Symeonowych rodzajów ich, według familii ich, według domów ojców ich, naliczonych jego, według liczby imion, według osób ich, wszystkiego pogłowia męskiego od dwudziestu lat i wyżej, wszystkich wychodzących na wojnę;[ref]
23Naliczono ich z pokolenia Symeonowego pięćdziesiąt i dziewięć tysięcy i trzy sta.[ref]
24Z synów Gadowych rodzajów ich według familii ich, według domów ojców ich, według liczby imion, od dwudziestu lat i wyżej, wszystkich wychodzących na wojnę.[ref]
25Naliczono ich z pokolenia Gadowego czterdzieści i pięć tysięcy i sześć set i pięćdziesiąt.[ref]
26Z synów Judowych rodzajów ich według familii ich, według domów ojców ich, według liczby imion, od dwudziestu lat i wyżej, wszystkich wychodzących na wojnę;[ref]
27Naliczono ich z pokolenia Judowego siedemdziesiąt i cztery tysiące i sześć set.[ref]
28Z pokolenia Isascharowego rodzajów ich według familii ich, według domów ojców ich, według liczby imion, od dwudziestu lat i wyżej, wszystkich wychodzących na wojnę;[ref]
29Naliczono ich z pokolenia Isascharowego pięćdziesiąt i cztery tysiące i cztery sta.[ref]
30Z synów Zabulonowych rodzajów ich według familii ich, według domów ojców ich, według liczby imion, od dwudziestu lat i wyżej, wszystkich wychodzących na wojnę;[ref]
31Naliczono ich z pokolenia Zabulonowego pięćdziesiąt i siedem tysięcy i cztery sta.[ref]
32Z synów Józefowych, a naprzód z synów Efraimowych, rodzajów ich według familii ich, według domów ojców ich, według liczby imion, od dwudziestu lat i wyżej, wszystkich wychodzących na wojnę;[ref]
33Naliczono ich z pokolenia Efraimowego czterdzieści tysięcy i pięć set.[ref]
34Z synów zaś Manasesowych rodzajów ich według familii ich, według domów ojców ich, według liczby imion, od dwudziestu lat i wyżej, wszystkich wychodzących na wojnę;
35Naliczono ich z pokolenia Manasesowego trzydzieści i dwa tysiące i dwieście.[ref]
36Z synów Benjaminowych rodzajów ich, według familii ich, według domów ojców ich, według liczby imion, od dwudziestu lat i wyżej, wszystkich wychodzących na wojnę;[ref]
37Naliczono ich z pokolenia Benjaminowego trzydzieści i pięć tysięcy i cztery sta.[ref]
38Z synów Danowych rodzajów ich według familii ich, według domów ojców ich, według liczby imion, od dwudziestu lat i wyżej, wszystkich wychodzących na wojnę;[ref]
39Naliczono ich z pokolenia Danowego sześćdziesiąt i dwa tysiące i siedemset.[ref]
40Z synów Aserowych rodzajów ich według familii ich, według domów ojców ich, według liczby imion, od dwudziestu lat i wyżej, wszystkich wychodzących na wojnę;[ref]
41Naliczono ich z pokolenia Aserowego czterdzieści tysięcy i jeden i pięć set.[ref]
42Z synów Neftalimowych rodzajów ich według familii ich, według domów ojców ich, według liczby imion, od dwudziestu lat i wyżej, wszystkich wychodzących na wojnę;[ref]
43Naliczono ich z pokolenia Neftalimowego pięćdziesiąt i trzy tysiące i cztery sta.[ref]
44Cić są policzeni, które policzył Mojżesz i Aaron, i książęta Izraelskie, dwanaście mężów, którzy byli wybrani po jednemu z domów ojców swych.[ref]
45I było wszystkich policzonych synów Izraelskich według domów ojców ich, od dwudziestu lat i wyżej, wszystkich wychodzących na wojnę z Izraela;
46Było wszystkich policzonych sześć kroć sto tysięcy i trzy tysiące, i pięć set i pięćdziesiąt.[ref]
47Ale Lewitowie według pokolenia ojców swych nie byli policzeni między nimi.[ref]
48Bo rozkazał był Pan Mojżeszowi, mówiąc:
49Tylko pokolenia Lewi nie będziesz liczył, a sumy ich nie policzysz między syny Izraelskie;[ref]
50Ale postanowisz Lewity nad przybytkiem świadectwa, i nad wszystkiem naczyniem jego, i nad wszystkiem co należy do niego. Oni nosić będą przybytek i wszystkie naczynia jego; oni też służyć będą w nim, a około przybytku obozem się kłaść będą.[ref]
51A gdy się będzie ruszał przybytek, składać go będą Lewitowie; także gdy stanowić się będzie przybytek, stawiać go będą Lewitowie; a kto by obcy do niego przystąpił, umrze.[ref]
52I będą stawać obozem synowie Izraelscy, każdy według pułków swoich, i każdy pod chorągwią swoją, w wojsku swem.[ref]
53Ale Lewitowie kłaść się będą obozem około przybytku świadectwa, aby nie przyszedł gniew mój na zgromadzenie synów Izraelskich: i będą Lewitowie trzymać straż u przybytku świadectwa.[ref]
54Uczynili tedy synowie Izraelscy według wszystkiego, co był rozkazał Pan Mojżeszowi, tak uczynili.[ref]