Subskrybuj

Ewangelia wg św. Łukasza rozdział 1

Wersja Biblii
Księga
Rozdział
1Skoro już wielu starało się uporządkować opowiadanie o dopełnionych wśród nas zdarzeniach,[ref]
2tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami [mądrości] słowa,[ref]
3więc postanowiłem i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu,[ref]
4abyś się przekonał o całkowitej zgodności nauk, których ci udzielono. [ref]
5Za dni Heroda, króla Judei, żył kapłan, imieniem Zacharia, ze zmiany Abia i żona jego z rodu Arona. Miała na imię Elisabet.[ref]
6Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów Pańskich. [ref]
7Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elisabet była niepłodna; oboje zaś byli już podeszłym wieku. [ref]
8Kiedy w wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem. [ref]
9Jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł los, żeby wejść do przybytku Pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia.[ref]
10A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie kadzenia. [ref]
11Naraz ukazał mu się Poseł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. [ref]
12Przeraził się na ten widok Zacharia i strach padł na niego.[ref]
13Lecz Poseł rzekł do niego: "Nie bój się Zacharia! Twoja prośba została wysłuchana: żona twoja Elisabet urodzi ci syna, któremu nadasz imię Joan. [ref]
14Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. [ref]
15Będzie bowiem wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony będzie Tchnieniem Świętym. [ref]
16Wielu spośród synów Iszraela nawróci do Pana, Boga ich. [ref]
17On sam pójdzie przed Nim w Tchnieniu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych - do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały".[ref]
18Na to rzekł Zacharia do Posła: "Po czym to poznam? Bo ja jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku". [ref]
19Odpowiedział mu Poseł: "Ja jestem Gabriel, który stoi przed Bogiem. A zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę wieść radosną. [ref]
20A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie". [ref]
21Lud tymczasem czekał na Zacharia i dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w przybytku. [ref]
22Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić, i zrozumieli, że miał widzenie w przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy. [ref]
23 A gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, powrócił do swego domu. [ref]
24Potem żona jego, Elisabet, poczęła i pozostawała w ukryciu przez pięć miesięcy. 
25"Tak uczynił mi Pan - mówiła - wówczas, kiedy wejrzał łaskawie i zdjął ze mnie hańbę w oczach ludzi". [ref]
26 W szóstym miesiącu wysłany został od Boga Poseł Gabriel do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, [ref]
27 do dziewicy obiecanej mężczyźnie o imieniu Josef, z domu Dauida, a dziewicy było na imię Mariam.[ref]
28 wszedł do niej i rzekł: "Bądź szczęśliwa, uraczona [obdarzona łaską], Pan z Tobą.[ref]
29Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. [ref]
30I rzekł Poseł do niej: «Nie bój się, Mariam, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. [ref]
31Oto poczniesz i urodzisz Syna, któremu nadasz imię Jeszu. [ref]
32Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. [ref]
33Będzie panował nad domem Jakowa na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca".[ref]
34Na to Mariam rzekła do Posła: «Jak to możliwe, skoro, skoro nie zbliżyłam się do męża?»[ref]
35Poseł jej odpowiedział: "Tchnienie Święte zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święty, który się narodzi, będzie nazwany Synem Bożym.[ref]
36A oto również krewna twoja, Elisabet, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. 
37Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego".[ref]
38Na to rzekła Mariam: "Jestem niewolnicą Pana, niech Mi się stanie według twego słowa!" Wtedy odszedł od niej Poseł. [ref]
39W tym czasie Mariam wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w Judzie.[ref]
40Weszła do domu Zacharia i pozdrowiła Elisabet. 
41Gdy Elisabet usłyszała pozdrowienie Mariam, poruszyło się dziecko w jej łonie, a Tchnienie Święte napełniło Elisabet. [ref]
42Wydała ona okrzyk i powiedziała: "Szczęśliwa jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc twojego łona.[ref]
43A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? [ref]
44Oto, skoro głos twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dziecko w moim łonie. 
45Szczęśliwa jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana". [ref]
46Wtedy Mariam rzekła: "Wielbi dusza moja Pana, [ref]
47 i raduje się Tchnienie moje w Bogu, moim Zbawcy. [ref]
48Bo spojrzał na uniżenie niewolnicy swojej. Oto bowiem od teraz nazywać mnie będą szczęśliwą wszystkie pokolenia, [ref]
49gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechwładca. Święte jest Jego imię - [ref]
50a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia dla tych, co się Go boją. [ref]
51On przejawia moc ramienia swego, rozprasza pyszniących się zamysłami serc swoich.[ref]
52Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. [ref]
53Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. [ref]
54Ujął się za sługą swoim, Iszraelem, pomny na miłosierdzie swoje - [ref]
55jak powiedział naszym ojcom: Awraamowi i potomkowi jego na eon". [ref]
56Została z nią Mariam około trzech miesięcy; potem wróciła do domu. 
57Dla Elisabet nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. [ref]
58Gdy sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. [ref]
59Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecko, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zacharia. [ref]
60Jednakże matka jego odpowiedziała: "Nie, lecz ma otrzymać imię Joan". [ref]
61Odrzekli jej: "Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię". 
62Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. 
63On zażądał tabliczki i napisał: "Joan będzie mu na imię". I wszyscy się dziwili. [ref]
64A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga. [ref]
65I padł strach na wszystkich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. [ref]
66A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: "Kimże będzie to dziecko?" Bo istotnie ręka Pańska była z nim. [ref]
67Wtedy ojciec jego, Zacharia, został napełniony Tchnienie Świętym i prorokował, mówiąc:[ref]
68"Niech będzie uwielbiony Pan, Bóg Iszraela, że spojrzał i uczynił wykup ludowi Swemu, [ref]
69i róg zbawienia nam podniósł w domu sługi swego, Dawida:[ref]
70jak zapowiedział w eonie przez usta swych świętych proroków,[ref]
71że nas zbawi od nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nienawidzą nas; [ref]
72że miłosierdzie okaże ojcom naszym i wspomni na swoje święte Przymierze - [ref]
73na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu, Awraamowi, że nam da,[ref]
74bez strachu wyzwolenie z ręki wrogów i wolnymi będąc, służyć Mu będziemy [ref]
75w świętości i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze. [ref]
76A i ty, dziecko, prorokiem Najwyższego zwać się będziesz, bo pójdziesz przed Panem torując Mu drogi; [ref]
77Jego ludowi dasz poznać zbawienie przez odpuszczenie mu błędów [grzechów],[ref]
78 Przez wnętrzności litości Boga naszego, w które nawiedzi nas Wschód z wysokości,[ref]
79by zajaśnieć tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki zwrócić na drogę pokoju". [ref]
80Chłopiec rósł i wzmacniał się Tchnieniem, a żył na pustkowiach aż do dnia ujawnienia się przed Iszraelem.[ref]