Subskrybuj

Księga Przysłów rozdział 23

Wersja Biblii
Księga
Rozdział
1Gdy siądziesz, abyś jadł z panem, uważaj pilnie, kto jest przed tobą;[ref]
2Inaczej wraziłbyś nóż w gardło swoje, jeźlibyś był chciwy pokarmu.[ref]
3Nie pragnij łakoci jego; bo są pokarmem obłudnym.[ref]
4Nie staraj się, abyś się zbogacił; owszem, zaniechaj opatrzności twojej.[ref]
5I miałżebyś obrócić oczy twoje na bogactwo, które prędko niszczeje? bo sobie uczyni skrzydła podobne orlim, i uleci do nieba.[ref]
6Nie jedz chleba człowieka zazdrosnego, a nie żądaj łakoci jego.[ref]
7Albowiem jako on ciebie waży w myśli swej, tak ty waż pokarm jego. Mówić: Jedz i pij, ale serce jego nie jest z tobą.[ref]
8Sztuczkę twoję, którąś zjadł, zwrócisz, a utracisz wdzięczne słowa twoje.
9Przed głupim nie mów; albowiem wzgardzi roztropnością powieści twoich.[ref]
10Nie przenoś granicy starej, a na rolę sierotek nie wchodź.[ref]
11Bo obroóca ich możny; onci się podejmuje sprawy ich przeciwko tobie.[ref]
12Obróć do nauki serce twoje, a uszy twoje do powieści umiejętności.[ref]
13Nie odejmuj od młodego karności; bo jeźli go ubijesz rózgą, nie umrze.[ref]
14Ty go bij rózgą, a duszę jego z piekła wyrwiesz.[ref]
15Synu mój! będzieli mądre serce twoje, będzie się weseliło serce moje, serce moje we mnie;[ref]
16I rozweselą się nerki moje, gdy będą mówiły wargi twoje, co jest prawego.[ref]
17Niech nie zajrzy serce twoje grzesznikom; ale raczej chodż w bojaóni Paóskiej na każdy dzieó;[ref]
18Bo iż jest zapłata, przeto nadzieja twoja nie będzie wykorzeniona.[ref]
19Słuchaj, synu mój! a bądź mądry, i nawiedź na drogę serce twoje.[ref]
20Nie bywaj między pijanicami wina, ani między żarłokami mięsa;[ref]
21Boć pijanica i żarłok zubożeje, a ospały w łatach chodzić będzie.[ref]
22Słuchaj ojca twego, który cię spłodził, a nie pogardzaj matką twoją, gdy się zstarzeje.[ref]
23Kupuj prawdę, a nie sprzedawaj jej; kupuj mądrość, umiejętność i rozum.[ref]
24 Prawy ojciec dba o wychowanie, będzie więc miał radość z mądrego dziecka.[ref]
25Niech się tedy weseli ojciec twój, i matka twoja; i niech się rozraduje rodzicielka twoja.[ref]
26Synu mój! daj mi serce twoje, a oczy twoje niechaj strzegą dróg moich.[ref]
27Bo nierządnica jest dół głęboki, a cudza żona jest studnia ciasna.[ref]
28Ona też jako zbojca zasadzki czyni, a zuchwalców między ludźmi rozmnaża.[ref]
29Komu biada? Komu niestety? Komu zwady? Komu krzyk? Komu rany daremne? Komu zapalenie oczów?[ref]
30Tym, którzy siadają na winie; tym, którzy chodzą, szukając przyprawnego wina.[ref]
31Nie zapatruj się na wino, gdy się rumieni, i gdy wydaje w kubku łunę swoję, a prosto wyskakuje.[ref]
32Bo na koniec jako wąż ukąsi, a jako żmija uszczknie;[ref]
33Oczy twoje patrzyć będą na cudze żony, a serce twe będzie mówiło przewrotności;[ref]
34I będziesz jako ten, który leży w pośród morza, a jako ten, który śpi na wierzchu masztu;[ref]
35Rzeczesz:Ubito mię, a nie stękałem, potłuczono mię, a nie czułem. Gdy się ocucę, udam się zaś do tego.[ref]