Subskrybuj

1 List do Tesaloniczan rozdział 4

Wersja Biblii
Księga
Rozdział
1 W końcu, bracia, prosimy was i zachęcamy w Panu Jeszu, abyście tak jak przejęliście od nas, jak macie postępować i podobać się Bogu — jak zresztą postępujecie — abyście tym bardziej obfitowali.[ref]
2Gdyż wiecie, jakie wam rozkazania daliśmy przez Pana Jeszu.[ref]
3Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie: powstrzymywanie się od rozpusty.[ref]
4A żeby umiał każdy z was naczyniem swojem władać w świętobliwości i w uczciwości,[ref]
5Nie w namiętności żądzy, jako i poganie, którzy nie znają Boga;[ref]
6I aby nikt nie uciskał i nie oszukiwał w żadnej sprawie brata swego: bo Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jakośmy wam przedtem powiadali i oświadczali.[ref]
7Bo nas nie powołał Bóg ku nieczystości, ale ku poświęceniu.[ref]
8 Toteż [przeto] odrzucający nie człowieka odrzuca, ale Boga i dającego Tchnienie [ducha] Jego [swoje] świętego do was.[ref]
9 O zaś miłości (braterskiej) nie potrzebę macie pisać wam, sami bowiem wy pouczeni przez Boga jesteście do miłowania wzajemnego.[ref]
10Albowiem też to czynicie przeciwko wszystkim braciom, którzy są we wszystkiej Macedonii; ale was napominamy, bracia! iżbyście tem więcej obfitowali,[ref]
11I pilnie się starali, abyście spokojnymi byli i rzeczy swoich pilnowali, i pracowali własnymi rękami swemi, jakośmy wam przykazali;[ref]
12Abyście uczciwie chodzili przed obcymi, a w niczem abyście nie mieli niedostatku.[ref]
13A nie chcę, bracia! abyście wiedzieć nie mieli o tych, którzy zasnęli, iżbyście się nie smucili, jako i drudzy, którzy nadziei nie mają.[ref]
14 Albowiem jeśli wierzymy, że Jeszu umarł i powstał, tak Bóg i tych, którzy zasnęli w Jeszu, poprowadzi razem z nim.[ref]
15 Bo to wam powiadamy w słowie [nauce] Pana, że my, (którzy) żywi pozostaniemy do [na] przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli.[ref]
16 Gdyż sam Pan pośród rozkazu [okrzyku], pośród głosu archonta posłów [archanioła] i pośród trąby Boga zstąpi z nieba, a martwi w Pomazańcu powstaną najpierw.[ref]
17 Następnie my żyjący przetrwali [przeżyli], równocześnie z nimi pochwyceni w chmury na spotkanie Pana w powietrzu i w tak zawsze z Panem będziemy.[ref]
18 Dlatego zachęcajcie jedni drugich tymi słowami [tą nauką].[ref]