Subskrybuj

Ewangelia wg św. Mateusza rozdział 10

Wersja Biblii
Księga
Rozdział
1 A przywoławszy dwunastu uczniów swoich przekazał im władzę nad tchnieniami nieczystymi, żeby mogli wyrzucać je, a także terapeutować z każdej choroby i każdej  słabości.[ref]
2A dwunastu Apostołów te są imiona: Pierwszy Szymon, którego zowią Piotr, i Andrzej, brat jego; Jakób, syn Zebedeusza, i Jan, brat jego;[ref]
3Filip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz on celnik, Jakób, syn Alfeusza, i Lebeusz, nazwany Tadeusz;[ref]
4Szymon Kananejczyk, i Judasz Iszkaryjot, który go też wydał.[ref]
5Tych dwunastu posłał Jeszu, rozkazując im i mówiąc: Na drogę poganów nie zachodźcie, i do miasta Samarytaóczyków nie wchodźcie;[ref]
6Ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraelskiego;[ref]
7A idąc każcie, mówiąc: Przybliżyło się królestwo niebieskie.[ref]
8 Słabych uzdrawiajcie, martwych wzbudzajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyrzucajcie! Bezpłatnie otrzymaliście, bezpłatnie dawajcie! [ref]
9Nie bierzcie z sobą złota, ani srebra, ani miedzi w trzosy wasze;[ref]
10Ani taistry na drogę, ani dwóch sukien, ani butów, ani laski; albowiem godzien jest robotnik żywności swojej.[ref]
11A do któregokolwiek miasta albo miasteczka wnijdziecie, wywiadujcie się, kto by w niem tego był godzien, a tamże mieszkajcie, póki nie wynijdziecie;[ref]
12A wszedłszy w dom, pozdrówcie go.[ref]
13A jeźliby on dom tego był godny, niech na niego przyjdzie pokój wasz; a jeźliby nie był godny, pokój wasz niech się wróci do was.[ref]
14A kto by was nie przyjął, ani słuchał słów waszych, wychodząc z domu albo z miasta onego, otrząśnijcie proch z nóg waszych.[ref]
15Zaprawdę wam powiadam: Lżej będzie ziemi Sodomskiej i Gomorskiej w dzieó sądny, niżeli miastu onemu.[ref]
16Oto Ja was posyłam jako owce między wilki; bądźcież tedy roztropnymi jako węże, a szczerymi jako gołębice,[ref]
17A strzeżcie się ludzi; albowiem was będą wydawać do rady, i w zgromadzeniach swoich was biczować będą.[ref]
18Także przed starosty i przed króle wodzeni będziecie dla mnie, na świadectwo przeciwko nim i poganom.[ref]
19Ale gdy was podadzą, nie troszczcie się, jako i co byście mówili; albowiem wam dano będzie onejże godziny, co byście mówili;[ref]
20Bo wy nie jesteście, którzy mówicie, ale duch Ojca waszego, który mówi w was.[ref]
21I wyda brat brata na śmierć, i ojciec syna, i powstaną dzieci przeciwko rodzicom, i będą je zabijać.[ref]
22I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego; ale kto wytrwa do koóca, ten będzie zbawion.[ref]
23 Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę, powiadam wam: Nie zdążycie obejść miast Iszraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy.[ref]
24Nie jestci uczeó nad mistrza, ani sługa nad Pana swego;[ref]
25Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa jak pan jego. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, o ileż bardziej jego domowników tak nazwą. [ref]
26Więc się ich nie bójcie! Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć.[ref]
27Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach![ref]
28A nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą; ale raczej bójcie się tego, który może i duszę i ciało zatracić w piekielnym ogniu.[ref]
29Izali dwóch wróbelków za pieniążek nie sprzedają, a wżdy jeden z nich nie upadnie na ziemię oprócz woli Ojca waszego.[ref]
30Nawet i włosy wszystkie na głowie waszej policzone są.[ref]
31Nie bójcie się tedy; nad wiele wróbelków wy zacniejszymi jesteście.[ref]
32Wszelki tedy, który by mię wyznał przed ludźmi, wyznam go Ja też przed Ojcem moim, który jest w niebiesiech;[ref]
33A kto by się mnie zaparł przed ludźmi, zaprę się go i Ja przed Ojcem moim, który jest w niebiesiech.[ref]
34Nie mniemajcie, żem przyszedł dawać pokój na ziemię; nie przyszedłem dawać pokoju, ale miecz.[ref]
35Bom przyszedł, abym rozerwanie uczynił między synem a ojcem jego, i między córką a matką jej, także między synową i świekrą jej;[ref]
36I nieprzyjaciołmi będą człowiekowi domownicy jego.[ref]
37Kto miłuje ojca albo matkę nad mię, nie jest mię godzien; a kto miłuje syna albo córkę nad mię, nie jest mię godzien;[ref]
38A kto nie bierze krzyża swego, i nie idzie za mną, nie jest mię godzien.[ref]
39Kto by znalazł duszę swoję, straci ją; a kto by stracił duszę swoję dla mnie, znajdzie ją.[ref]
40Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje; a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mię posłał.[ref]
41Kto przyjmuje proroka w imieniu proroka, zapłatę proroka weźmie; a kto przyjmuje sprawiedliwego w imieniu sprawiedliwego, sprawiedliwego zapłatę weźmie.[ref]
42Kto by też napoił jednego z tych to małych tylko kubkiem zimnej wody w imię ucznia, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej.[ref]